các bạn y2 tham khảo tai liệu ở đây. chúc các bạn học thần kinh giỏi.
http://www.ehs.net/2231/pdf/autonomic.pdf