Chị Ngân YK30 nhờ tôi thông báo đến các bạn trong diễn dàn YCanTho như sau:
đề cương thi nội trú năm 2011 cơ bản giống năm 2010, một vài điểm mới:
SINH LÝ thêm bài Hạch nền.
NỘI gồm 9 bài, 8 bài cũ, thêm bài Suy Tim.
NGOẠI 10 bài, NHIỄM 8 bài giống năm 2010.
SẢN chưa có đề cương
TÀI LIỆU THAM KHẢO giống năm 2010, cập nhật sách mới nhất.