Ngày 28/10/2010 Trường ĐHYD Cần Thơ đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Web portal và định hướng phát triển công nghệ thông tin trường Đại học Y Dược Cần Thơ”.
Tham dự hội thảo là lãnh đạo nhà trường; lãnh đạo phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc trường, trưởng phó bộ môn và giáo vụ các khoa.
Trung tâm CNTT của trường đã báo cáo công tác ứng dụng CNTT của trường trong những năm qua, đồng thời nêu các định hướng ứng dụng CNTT của trường trong tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường. Các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu và đồng thuận về định hướng phát triển CNTT của trường là công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý điều hành, công tác đào tạo, nckh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thay mặt lãnh đạo nhà trường PGs.Ts. Phạm Văn Lình - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu chỉ đạo cho Trung tâm CNTT trường xây dựng đề án phát triển tổng thể CNTT của trường theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng các CNTT tiên tiến ngang tầm và vượt hơn các trường ứng dụng CNTT hiện đại trong nước. Hiệu trưởng đánh giá cao kết quả thành công của hội thảo và yêu cầu Trung tâm CNTT sớm trình đề án cho lãnh đạo nhà trường để trường làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án triển khai thực hiện.