Hepatomegaly: Hepatomegaly produces a firm, blunt, irregular mass in the epigastric region or below the right costal margin. Associated signs and symptoms vary with the causative disorder but commonly include ascites, right-upper-quadrant pain and tenderness, anorexia, nausea, vomiting, leg edema, jaundice, palmar erythema, spider angiomas, gynecomastia, testicular atrophy, and possibly splenomegaly.

Dịch:
Gan to: Khám bn gan to ta thấy một khối u rắn chắc, bất thường ở vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải . Các triệu chứng cơ năng và các triệu chứng thực thể biểu hiện khác nhau với tùy các nguyên nhân gây rối loạn nhưng thông thường gồm cổ chướng, đau góc phần tư trên phải và đau (khi sờ), chán ăn, buồn nôn, ói mửa, phù chân, vàng da, ban đỏ gan bàn tay, sao mạch, nữ hóa tuyến vú, teo tinh hoàn, và có thể có lách to.

Tóm tắt:

Khám Gan to thấy khối u chắc ở thượng vị hoặc hạ sườn phải,thường gồm các triệu chứng: cổ trướng, đau một phần tư trên phải, phù chân, ói mửa, vàng da, đỏ lòng bàn tay, sao mạch, nữ hóa tuyến vú, teo tinh hoàn, lách to...