Ovarian cysts. Typically, large ovarian cysts produce lower abdominal distention accompanied by umbilical eversion. Because they're thin walled and fluid filled, these cysts produce a fluid wave and shifting dullness—signs that mimic ascites. Lower abdominal pain and a palpable mass may be present.

Dịch
Điển hình, u nang buồng trứng to gây ra chướng bụng dưới đi cùng với rốn lồi.Bởi vì chúng có thành mỏng và chứa đầy dịch, những nang trứng này tạo ra dấu hiệu sóng vỗ và gỗ đục vùng thấp giống như cổ chướng. Đau bụng dưới và sờ thấy khối u cũng có thể xuất hiện.

Tóm Tắt
U nang buồng trứng làm chướng bụng giống như cổ chướng, nhưng có thể xuất hiện thêm đau bụng dưới và sờ thấy khối u.