Phản ứng transamination:
AST (Aspartate Transaminase), hay ASAT (Aspartate AminoTransferase), hay SGOT (Serum Glutamic oxaloacetic Transaminase) là 1 enzyme ở bào tương và ty thể, hiện diện ở tế bào gan, tim, cơ vân, thận, não và tụy.
• AST là một men xúc tác trong phản ứng transamination, chuyển nhóm amino từ aspartate sang alpha-ketoglutarate tạo thành sản phẩm là oxaloacetate và glutamate.
• SGOT xúc tác cho phản ứng ngược lại, chuyển nhóm amino từ glutamate sang oxaloacetate tạo thành sản phẩm là aspartate và alpha-ketoglutarate.
ALT (Alanine Transaminase), hay ALAT (Alanine AminoTransferase), hay SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) là men trong bào tương, hiện diện chủ yếu ở tế bào gan, chỉ 1 số ít trong tế bào cơ vân và tim. Vì vậy sự tăng ALT đặc hiệu cho tổn thương tế bào gan hơn so với AST.
• ALT là một men xúc tác trong phản ứng transamination, chuyển nhóm amino từ alanine sang alpha-ketoglutarate tạo thành sản phẩm là glutamate và pyruvate.
• SGPT xúc tác cho phản ứng ngược lại, chuyển nhóm amino từ glutamate sang pyruvate tạo thành sản phẩm là alanine và alpha-ketoglutarate.