Gây tê tủy sống và gây tê ngoài màng cứng:
http://www.youtube.com/watch?v=69s7NScxd1k