RESPONSE AND RESPONSIVENESS

Hai từ này đều là danh từ và đều có nghĩa là "sự đáp lại", "phản ứng", "hưởng ứng" nhưng khác nhau ở chỗ response chỉ là "sự đáp lại " bình thường còn responsiveness là đáp lại sẵn sàng, đáp ứng nhiệt tình, phản ứng nhanh. Tức là khác nhau ở chỗ responsiveness có thêm cái tính chất.
Ví dụ:
A lack of responsiveness to client needs.
I received an encouraging response to my advertisement. I knocked on the door but there was no response.