Một thận ứ nước độ 3 do sỏi nq chậu, sau khi endo tán sỏi và lưu JJ, làm sao để biết sau 1-2-3 tháng thận đó còn bao nhiêu % chức năng? chừng nào BN đó sẽ bị cao huyết áp?