Là thành phần của nguyên bào dinh dưỡng (trophoblast) của K tinh hoàn.