THANG ĐIỂM ĐAU - PAIN SCALE

Đau là 1 trong 5 dấu hiệu sinh tồn. Thang điểm đau dùng đề đo lường mức độ đau của bệnh nhân. Đau có thể được đánh giá thông qua cường độ đau hoặc thời gian đau và cường độ đau. Thang điểm đau bằng gương mặt của the Wong-Baker FACES scale trước đây được dùng chủ yếu trong nhi khoa, nay được sử dụng rộng rãi.Ngoài ra, trong "The book Mayo Clinic Chronic Pain", thang điểm đau được tính từ 1 đến 10, với 0 điểm là không đau và 10 điểm là đau không thể chịu đựng.
0-1 No pain (không đau)
2-3 Mild pain (đau nhẹ)
4-5 Discomforting - moderate pain (đau trung bình)
6-7 Distressing - severe pain (đau dữ dội)
8-9 Intense - very severe pain (đau rất dữ dội)
10 Unbearable pain (đau không thể chịu đựng)

Nguồn
http://en.wikipedia.org/wiki/Pain_scale
http://www.tipna.org/info/documents/...ePainScale.htm