BN nam, 70 tuổi, bị tiểu khó do TLT. Chúng ta nên làm gì?