sex đều đặn thì tốt theo qui luật số 9, nhưng nhỡ thiếu 1 tháng thì sao? http://www.tin247.com/%E2%80%9Csex%E...-10-40480.html