I. Sự hình thành trung bì:
- In humans, the mesoderm is one of the three primary germ cell layers - the other two are the ectoderm and endoderm. It differentiates to gives rise to a number of tissues and structures including bone, muscle, connective tissue, and the middle layer of the skin.

- Vào ngày thứ 16, các tế bào thượng bì phôi ở 2 rãnh nguyên thủy tăng sinh trở thành tế bào dẹt và di chuyển qua rãnh nguyên thủy để đi xuống khoảng trống giữa thượng và hạ bì phôi. Khởi đầu là sự lộn vào của thượng bì phôi vào hạ bì phôi và sau đó thay thế hoàn toàn hạ bì phôi để tạo thành nội bì chính thức.
- Sau đó các tế bào thượng bì phôi tăng sinh và di chuyển qua đường nguyên thủy chen vào giữa thượng bì phôi và nội bì chính thức tạo nên trung bì trong phôi.
- Các tế bào trung bì xuất phát từ rãnh nguyên thủy lan rộng ra hai bên và hướng ra phía đầu và đuôi phôi, một số tế bào vòng ra phía trước rồi sát nhập với nhau ở đường giữa tạo thành diện mạch. Những tế bào trung bì xuất phát từ hố nguyên thủy tiến về phía đầu phôi theo trục giữa tạo nên một khối tế bào dày đặc gọi là tấm trước sống, và sau đó tạo nên cấu trúc hình ống, gọi là ống nguyên sống, ngay sau tấm trước sống. Có 2 vị trí mà các tế bào trung bì không thề chen vào là màng hầu ở cực đầu và màng nhớp ở cực đuôi, và đây là 2 vị trí trong đĩa phôi 3 lá không có sực hiện diện của trung bì.
- Trung bì tạo trung bì cận trục, trung bì trung gian và trung bì tấm bên.
- Trung bì tấm bên tách đôi thành (1) Trung bì lá thành (somatopleure mesoderm) dán vào ngoại bì tiếp liền với trung bì ngoài phôi. và (2) Trung bì lá tạng (splanchnopleure mesoderm) dán vào nội bì và cũng tiếp liền với trung bì ngoài phôi.II. Sự biệt hóa trung bì:
(i) Trung bì cận trục tạo các đốt phôi (somites):
Cặp đốt phôi đầu tiên xuất hiện vào ngày thứ 20. Sau đó mỗi ngày có 2-3 đốt phôi mới hình thành theo hướng đầu-đuôi. Đến tuần 5 có 42-44 cặp đốt phôi gồm:
+ 4 cặp đốt chẩm
+ 8 cặp đốt cổ
+ 12 cặp đốt lưng
+ 5 cặp đốt thắt lưng
+ 5 cặp đốt cùng
+ 8-10 cặp đốt cụt.
(ii) Trung bì trung gian tạo các đốt thận, hệ sinh dục, tuyến vỏ thượng thận.
(iii) Trung bì tấm bên tạo lá thành và lá tạng. Khi phôi phát triển, khoang cơ thể sẽ được ngăn thành khoang màng phổi, khoang màng tim, khoang màng bụng.


Video: http://www.youtube.com/watch?v=QgDdxWRHCwQ
http://worms.zoology.wisc.edu/frogs/gast/nieuwkoop.html