- Nấm ( fungus ) là vi sinh vật chân hạch, tế bào không có diệp lục tố, sống dị dưỡng (hoại sinh, ký sinh, cộng sinh), vách tế bào cấu tạo chủ yếu là chitin, có hay không có celuloz và một số thành phần khác có hàm lượng thấp.
- Hình dạng: Một số ít nâm ở thể đơn bào có hình trứng, đa số có hình sợi, sợi có ngăn vách (đa bào) hay không có ngăn vách (đơn bào). Sợi nấm thường là một ống hình trụ dài có kích thước khác nhau tùy loài.
- kích thước: Đường kính từ 3-5µm, có khi 10µm, thậm chí đến 1mm. Chiều dài tới vài chục centimet.
- Cấu tạo:

+Tế bào đỉnh sợi nấm Fusarium (Chú thích: MT: vi ống, M: ty thể, SC: bộ Golgi, V: bọng(túi) đỉnh, P: màng sinh chất 4 lớp)
- Sinh sản
+ Sinh sản sinh dưỡng Khúc sợi, Nảy chồi, Bào tử áo, Bào tử phấn, Hạch nấm )
+Sinh sản vô tính: bằng bào tử
* Bào tử nội sinh: được hình thành bên trong túi bào tử có thể là động bào tử hoặc bất động bào tử

* Bào tử ngoại sinh hay đính bào tử: bào tử không nằm trong túi mà hình thành bên ngoài tế bào mẹ.

+ Sinh sản hữu tính: qua 3 giai đoạn:
* Tiếp hợp tế bào chất (plasmogamy) với sự hòa hợp 2 tế bào trần (protoplast) của 2 giao tử
* Tiếp hợp nhân (karyogamy) với sự hòa hợp 2 nhân của 2 tế bào giao tử để tạo một nhân nhị bội (diploid)
* Giảm phân (meiosis) giai đoạn này hình thành 4 bào tử đơn bội (haploid) qua sự giảm phân từ 2n NST (nhị bội) thành n NST (đơn bội).
- Phân loại
* Lớp Nấm cổ (Chytridiomycetes)
* Lớp Nấm trứng (Oomycetes)
* Lớp Nấm tiếp hợp (Zygomycetes)
* Lớp Nấm túi (Ascomycetes)
* Lớp Nấm đảm (Basidiomycetes)
* Lớp Nấm bất toàn (Deuteromycetes)
- Ý nghĩa
+ Có lợi
* Tham gia tuần hoàn vật chất là phân giải các hợp chất hữu cơ.
* Sản xuất kháng sinh, enzyme, hóa chất, dược phẩm.
* Làm nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng.
* Sử dụng trong công nghệ lên men tạo ra nhiều sản phẩm.
+ Có hại
* Gây bệnh cho người, động vật, thực vật.
* Chứa độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng con người, động vật.
* Gây hư hỏng vật dụng, khí tài, dụng cụ, lương thực, thực phẩm.
tham khảo