SKIN


1/ Skin structure:2/ Functions of skin: (Chức năng của da)
- Protection (bảo vệ)
- Resistance to wear and tear (chống lại sự bào mòn và tổn thương)
- Temperature Regulation (điều hoà thân nhiệt)
- Vitamin D regulation (điều hoà vitamin D)
- Effects of sunlight (thể hiện dưới tác động của ánh sáng mặt trời)
- Sensation (xúc giác)
- Communication (thông tin liên lạc)

3/ Skin renewal (Làm mới da)
- The outer epidermis: cell division (Lớp biểu bì ngoài cùng sinh sản bằng cách phân chia)
- The basal layer: multiply and move up to the surface, pushed by new cell from below --> Flatten and fill with keratin --> Die and reach the surface --> Flake. (Lớp đáy: nhân lên và di chuyển lên bề mặt, bị tế bào mới phía dưới đẩy lên --> dẹt dần và đầy keratin --> chết đi và tiến về bề mặt --> bong ra).
- Journey: four weeks. (Tiến trình này kéo dài khoảng 4 tuần).
- A person sheds more than o,5kg of skin every year. (Một người bình thường bong khoảng hơn nửa ký da mỗi năm).

4/ Hair growth:
(Sự mọc lông - tóc)


5/ Skin cancer: (Ung thư da)
- Basal cell carcinoma (Ung thư biểu bì tế bào đáy)
- Squamous cell carcinoma (Ung thư tế bào vảy)
- Malignant melanoma
(U ác tính có hắc tố).