Tình trạng tiểu lắt nhắt xảy ra vào thời gian đầu và cuối thai kì

Đầu thai kì, tử cung to ra và còn nằm trong tiểu khung, đè lên bàng quang nên luôn kích thích mắc tiểu.

Cuối thai kì, đầu thai nhi chúc xuống và lọt trong tiểu khung, lại đè lên bàng quang gây cảm giác muốn tiểu liên tục