Các bạn nên xem video 16 French Vowels trước khi xem video này nha. Đây chỉ là bài tập bổ trợ thôi.

[y]: du [dy], tu [ty], lu [ly], vendu [vɑ̃dy], une [yn], étude [etyd], studio [stydjo].
[ø]: peu [pø], bleu [blø], cheveux [ʃəvø], veux [vø]
[œ]: jeune [ʒœn], neuf [nœf], coeur [kœʀ], heure [œʀ]


[ɑ̃] o mũi [ɔ̃] ô mũi [ɛ̃] a mũi
temp ton teint
dans dont daim
quand qu'on (bou)quin
gant gond gain
pend pont pain
banc bon bain
sans son saint
ment mon main

Video
https://drive.google.com/open?id=1wm...IryA31ksrmg9xx