Dương Hữu Duy, Y44, trình bày: https://www.youtube.com/watch?v=Mnct948B90s