1. Phân biệt penetration và non-penetration.
  2. Phân biệt perforation và rupture.
  3. Phân biệt abdominal guard do tổn thương tạng trong bụng và máu tụ sau FM (irritated) hoặc gãy xương sường 7-12 (referred pain)
  4. Phát biểu 7 yếu tố quyết định việc tìm ra một viêm FM (khách quan và chủ quan. Ví dụ : yếu tố 1 là nocireceptor phải nguyên vẹn, yếu tố 2 là cung phản xạ còn nguyên....).
  5. Vỡ ruột trước 6h không có pneumoperitoneum nhưng sau đó thì có và phát hiện được trên Xquang. Giải thích.
  6. Phân độ từng loại tổn thương cơ quan theo organ injury score. Cho ví dụ.
  7. Slide 6 cho thấy 3 hình ảnh : hemoperitoneum, blood clot và active bleeding. Giải thích. Khi nào vỡ lách mở ra thấy hemoperitoneum nhiều hơn blood clot và khi nào ngược lại?
  8. Vỡ gan độ mấy (injury score mấy điểm?) thì điều trị nội? khi nào nên laparoscopy? Khi nào nên open?
  9. Lavage puncture là gì? Hiện nay có nên áp dụng không? Tại sao?
  10. Vỡ tá tràng ở D1&D3 tiên lượng nhẹ hơn D2. Giải thích.
  11. Vỡ D3 với organ injury score là 3đ nghĩa là sao?