Để hiểu đúng về rl đi tiểu: Rất không đơn giản.
1. Hiểu.
2. Ứng xử.