Mời tổ trưởng Q Hưng tổng kết gửi về cho admin để nộp gấp:
Điểm X2 của Y3 k32
2đ (Nhung, Nhạn, Phong, Công, Vy, Nguyên), 1.75đ (KDung), 1.5đ (Khoa, HDung, Toản, Duyên,), 1.25đ (An, Luân, Nguyện, Long), 1.2đ (Dũng,), 1.1đ (Hòa, Mai, Kiểm, Tuấn, Việt,), 1.0đ (Cầm, Hy, Vũ), 0.75đ (Vinh), 0.5đ (Binh, Hưng, Nga).
Điểm X4:
1.5đ (Tổ 1: Hưng, Binh, Việt, Khoa; Tổ 2: Nguyên, Nhung, An, Hòa; tổ 3: không ai, tổ 4: Công, Tuấn, Nhạn, Dũng, Kiểm, tổ 5: Không ai), 1đ (Tổ 1: Duyên; tổ 2: Long; tổ 3: Cầm; Vũ, Tổ 4: không ai; tổ 5: Mai, HDung, Nguyện), 0.5đ (Vy, tổ 2: 0, tổ 3: Vinh, Phong, Luân, Nga; tổ 4: 0, tổ 5: Toản, Hy, KDung).