Xem hình trước rồi trả lời sau: Xem


 1. Monteggia fracture:


 1. Gãy Montaggia là gì? Cơ chế té như thế nào thì bị gãy như thế này?
 2. Hãy kể 4 độ gãy và xuất độ của từng loại gãy?
 3. Khi nào thì điều trị bảo tồn?
 4. Khi nào thì mổ mở? Mổ mở làm gì?
 5. Hãy kể các biến chứng của phẫu thuật. 1. Galezazi fracture: 1. Gãy Galeazzi là gì?
 2. Loại gãy này dễ gây liệt tk liên cốt trước. Tại sao?
 3. Liệt dây này thì cơ nào bị? và BN không làm được động tác gì?
 4. Nếu mổ thì làm gì?


`