1. Dentate line là gì ? Pectinate line là gì ?
  2. Trĩ nội là gì? Trĩ ngoại là gì?\
  3. Trĩ thuyên tắc (thrombosed) là gì ? Trĩ hoại tử là gì ?
  4. Những nguy hiểm của trĩ thuyên tắc, trĩ hoại tử ?
  5. Trĩ triệu chứng là gì ? Trĩ bệnh lý là gì ?
  6. Trĩ gì thì có đi cầu không kiểm soát [fecal incontinence] (chưa mổ) ?
  7. Hemorrhoid cushions là gì?
  8. BN thiếu máu do trĩ xuất huyết rỉ rả (ít) trong nhiều năm là loại thiếu máu gì ?
  9. Chỉ định của Rubber band ligation?
  10. Chỉ định của Sclerotherapy?