Vì bài IPSS và QoL mickey có đề cập đến PVP (Greenlight PVP - Photoselective Vaporization of the Prostate) nên mới đưa thêm cái video này: http://www.youtube.com/watch?v=wKrKWfy3sjU