Số câu đúng/15. Đúng 8 câu=TB.
15 (P,Dung), 14 (T.Phương), 13.5 (T.Nhung), 13 (Q.Anh, H.Nghĩa, Đ.Phúc, H.Trang), 12.5 (H.Ái, B.Châu, B.Huệ, C.Minh, V.Tập), 12 (K.An, L.T.Anh, V.Anh, T.Lệ, T.Thiện), 11.5 (T.Tú), 11 (X.Loan, H.Nhi), 10.5 (T.Nhân), 10 (D.Hằng, F.Đây, C.Thúy), 9 (P.Tài, Q.Toàn), 8.5 (H.Anh), 7.5 (V.Điều, vớt), 7 (X.Công), 5 (N.L.T.Anh).