1. Các thành phần của hepatic pedicle gồm TM cửa, Đm gan riêng và OMC. TM Cửa gồm (1)…… (2)…… …….(3)………
2. Thoát vị bẹn bẩm sinh là: ………………..
3. Bn vào viện vì tam chứng Charcot. Nhưng BS nói BN bị viêm mật quản mủ. Tiếng anh là: …………..
4. Giới hạn của tam giác Hesselbach (1)……......(2)… ………(3)……… ….
5. Contre-coup injury. Giải thích cơ chế……………… ………..
6. Áp xe gan do amip thường ở thùy P gan, hiếm ở thùy T. Giải thích)……… …………
7. Sỏi thận Struvite MgNH4PO3 là do nhiễm trùng niệu thường xuyên tái đi tái lại. Vậy thử nước tiểu Bn thì thường thấy pH acid. a.Đúng b.Sai
8. aPTT (Activative partial thromboplastin time) có khác gì INR không? Giải thích…… ….
9. Bn septicemia do sỏi thận. CRP = 22. Cần thử procalcitonin không? Tại sao?...........
10. Tắc ruột kín do ung thư trực tràng. Xảy ra khi nào……….Nếu vỡ theo định luật Laplace
thì vỡ ở đâu? Tại sao?...... …

11. Cơ vòng trong của hậu môn có nhiệm vụ ……
Đáp án

  1. Tm mạc treo tràng trên, Tm mạc treo tràng dưới, tm lách 2. Thành phần thoát bị đi trong lòng ống phúc tinh mạc, 3. Pyocholangitis, 4. Đm thương vị dưới-dc bẹn, bờ ngoài cơ thẳng bụng, 5. Đầu di chuyển đập vào vật cố định, 6. Amib thường sống ở manh tràng và đại tràng lên mà máu Tm mạc treo tràng trên mang máu về từ đây với lưu lượng rất mạnh so với 2 tm còn lại của tm cửa nên amib được đẩy sang gan P theo quy luật hợp lưu, 7.b, 8. Khác, aPTT khảo sát đông máu nội sinh, còn INR chỉ khảo sát đông máu ngoại sinh khi sử dụng chất chống đông, 9. Cần, để biết có nhiễm trùng máu chưa và cho chiến lược chọn KS, 10. Bít 2 đầu, manh tràng vì ở đó ĐK lớn nhất, 11.giữ phân không theo ý muốn.