Số câu đúng/11. Đúng 5 câu=1đ, vì đề thi chỉ có 11 câu.
8.5 (T.Đạt), 8 (X.Lộc, M.Luân), 7.5 (K.Châu, Y.Duy, K.Lữ, H.Yến), 7 ( N.Hiểu, N.Huyền, T.Duy), 6.5 (H.Hà, C.Hùng), 6 (T.An, V.Lan, Q.Minh), 5 (D.Khanh, H.Vũ), 4 (V.Lâm).