Số câu đúng/12. Đúng 5 câu=1đ. Tối đa là 2đ
10 (N.Hiếu, ), 9.5 (Đ.Duy, 9 (H.T.T.An, P.Dung), 8.5 (T.Bảo), 8 (Q.Anh, H.Giang, N.P.T.An, T.Dương), 7.5 (T.Duy ), 7 (T.Bình), 6.5 (T.Duy), 6 (D.Chi), 5 (H.Minh), 4 (T.Danh).