Số câu đúng/12. Đúng 6 câu=1đ.
9.5 (M.Anh), 9(T.Cầm, Đ.Duy), 8 (H.Anh, L.Anh, N.Diễm), 7.5 (T.An, x), 7 (P.An, T.Anh, N.Châu, N.Diệp, K.Duy, K.Duyên), 6.5 (C.Công), 6 (C.Bắc, L.K.Duy), 5 (H.Duy), 4 (T.Dữ), 2.5 (Q.Tiến).