Đúng 7 câu=TB. Tối đa 5đ.
CS1: Câu đúng 12 (Tr.Hiếu), 10.5 (Đ.Toàn, M.Tuấn), 9( N.Trọng, K.Yến), 8.5 (T.Tín), 6.5 (K.Thiện), 6 (T.Tùng, Q.Thuận, Q.Tiến), 5 (Dữ), 4.5 (T.Truyền, K.Duy). 4 (Tựu), 0.5 H.Duy).
CS2: 9 (Q.Khái), 7 (M.Trí, T.Tuấn, Q.Việt, H.Em), 6 (Q.Thuận), 5 N.Giàu), 4 (M.Thiệt).