Tại sao hội chứng huyết học cận u có erythrocytosis (harrison) mà lâm sàng lại thiếu máu (các thầy nói)?