Bài tập analgesia
1. Nhắc lại Neurone, synapse, đường dẫn truyền somatic-autonomic, dây A, dây C, đường truyền cảm giác nông-sâu…
2. Giải thích các receptors: baroreceptor, thermoreceptor, proprioreceptor….Ứng dụng ls.
3. Liệt bilateral, contralateral, ipsilateral….
4. Liệt cứng liệt mềm.
5. Chấn thương tktw có Bọng đái tràn đầy khi nào? Khi nào tiểu không ks? Giá trị của urodynamics?
6. Chấn thương tktw khi nào có dương vật cương? Giải thích.
7. Nhắc lại dermatome của chấn thương nào gây liệt cơ hoành.
8. Chấn thương nào có co giật nhãn cầu?
9. Chấn thương nào có mắt búp bê?
10. Loại tổn thương nào có liệt 7 ngoại biên? Lúc đó cảm giác ở mặt ra sao?