Bài tập amenorrhea

  1. Định nghĩa và phân biệt: amenorrhea, menorrhagia ≠menorrhea, metrorrhagia, menometrorrhagia, polymenorrhea≠hypermenorrhea, oligomenorrhea≠hypomenorrhea.
  2. Vòng kinh có rụng trứng và vòng kinh không rụng trứng: chẩn đoán và điều trị.