Bài tập accessory muscle use cho k35
1. Học lại gph các cơ hô hấp (chính và phụ, hít vào và thở ra).
2. Rales phế quản: Phân biệt wheeze và stridor. Ý nghĩa ls.
3. Rales phế nang: Phân biệt Ran ẩm vừa hạt (moist medium or crepitant rales) và Ran ẩm nhỏ hạt (moist fine, crackling or subcrepitant rales.
4. COPD: Định nghĩa và phân loại.
5. Asthma: Định nghĩa, phân loại và giải thích theo hướng miễn dịch.
6. Chronic bronchitis: Định nghĩa và Tiêu chuẩn chẩn đoán.
7. Emphysema: Định nghĩa và chẩn đoán.
8. Pneumonia, phân biệt pneumonitis.
9. Pulmonary edema: Phế nang ngập đầy nước. Mô tả cas điển hình.
10. Pulmonary embolism: Định nghĩa, giải thích và chẩn đoán ls.