Everyone và Everybody đều là đại từ, và có cùng ý nghĩa. Sự khác biệt là về cách dùng. Everyone dùng để mời mọc cá nhân đơn lẻ trong một nhóm. Everyone được dùng để chỉ toàn bộ một nhóm, thực thể nào đó là một thực thể duy nhất, không phải đơn lẻ.


Theo định nghĩa, thì cả everyoneeverybody có cùng ý nghĩa và đều là đại từ.

Về cơ bản everyone sẽ có nghĩa là every person (mỗi người). Cận thẩn hơn thì ta sẽ viết everyone tách thành every one. Điều này cũng như vậy với everybody "every body".

Sự khác biệt chính giữa everyoneeverybody là chúng được dùng như thế nào.

Ví dụ:
Everyone is required to attend the symposium.
Mọi người đều phải tham dự các hội nghị chuyên đề.
à đại từ everyone được dùng để mời mọi cá nhân đơn lẻ trong một nhóm. Nó là đồng nghĩa khi nói rằng từng người (each one) được mời.


Ngược lại, everybody thường được dùng khi ta xem toàn bộ các cá thể trong một nhóm là một thực thể duy nhất.

Ví dụ:
Everybody joined the symposium.
Mọi người đều tham gia hội thảo chuyên đề.
à toàn bộ học sinh được coi như một thực thể duy nhất.

Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa everyone và everybody khá mờ nhạt nên trên thực tế chúng vẫn được dùng thay thế cho nhau.