1. Kích thích tủy thượng thận tiết epinephrine và nor-epinephrine gây giãn phế quản. Giải thích qua cơ chế của β-adrenergic receptors.
2. Acetylcholine từ kích thích dây tk X gây co phế quản. Giải thích.
3. Atropine làm giãn phế quản. Nó là gì?
4. Histamine làm gì trên PQ. Giải thích qua hiện tượng sốc quá mẫn (anaphylactic shock).
5. Ho đẩy dị vật khỏi đường hô hấp dưới. Nêu 4 bước để có 1 cơn ho.
6. Hắt hơi để đẩy dị vật khỏi đường hô hấp trên do cơ chế gì ? dây V nào ?