1. Nhắc lại gph “bronchial tree”. Chú ý cấu trúc nào giúp cho “đường hô hấp mở và cho phép khí vào ra phế nang dễ dàng”.
2. Respiratory bronchiole là gì? Vì sao nó không xẹp?
3. Vì sao hen PQ khó thở thì thở ra?
4. Minute repiratory volume = respiratory rate x tidal volume. Giải thích thêm trường hợp tập Yoga không thở trong nhiều giờ, thập chí 1-2 ngày.
5. “Dead space”: giải thích sự phiền hà của nó, đặc biệt ở bn bị tràn khí màng phổi soupape và/hoặc hô hấp đảo ngược, lắc lư trung thất.