INR (International Normalized Ratio) được tính theo công thức


(PTtest: prothrombin time trên bệnh nhân
PTnormal: prothrombin time bình thường
ISI: có trị số từ 1,0 – 2,0 tùy theo loại máy sử dụng cho xét nghiệm)

Chỉ số INR bình thường là từ 0,9 – 1,3.

Chi tiết xin xem tại http://en.wikipedia.org/wiki/Prothrombin_time