Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh:

Vụ: công việc – chuyên sức vào một việc – cốt phải.

Vụ lợi: cốt cho được lợi lộc.

Vậy không vụ lợi có thể hiểu là làm một việc gì đó nhưng không đặt lợi ích hàng đầu, không muốn nhất thiết phải nhận được lợi ích từ việc đã làm.

Sinh là đẻ ra.

Sinh lợi là làm ra của cải.

Vậy không sinh lợi là làm một việc gì đó, nhưng việc đó chẳng đem lại lợi ích hay làm ra của cải gì cả dù mình có muốn hay là không.

Theo từ điển Merriam - Webster online : không vụ lợi là : nonprofit, không sinh lợi là: unprofitable.

Nonprofit (adj): not existing or done for the purpose of making a profit.

Unprofitable (adj) : not making money / not producing good or helpful results or effects.

English - French translation: Nonprofit = à but non lucratif
Unprofitable = non rentable