Trong bài "Điều trị hen phế quản" của sách Bài Giảng Lý Thuyết Lâm Sàng Nội, "ngưng đột ngột ICS dạng hít" được xem là một trong những dấu hiệu gợi ý nguy cơ cao tử vong của đợt cấp hen phế quản. Ở đây, mình chưa đồng ý hoàn toàn.

Có lẽ cụm từ "ngưng đột ngột ICS dạng hít" được dịch từ "Who are not currently using glucocorticosteroids" (Component 4: Manage asthma exarcebations- guidelines GINA). Phát biểu này được rút ra từ nghiên cứu kèm theo: Risk of fatal and near-fatal asthma in relation to inhaled corticosteroid use. Ernst P, Spitzer WO, Suissa S, Cockcroft D, Habbick B, Horwitz RI, Boivin JF, McNutt M, Buist AS. Nghiên cứu này rút ra kết luận là những người sử dụng một hay nhiều hơn metered-dose inhaler mỗi tháng trong vòng 1 năm sẽ có tỉ lệ tử vong thấp hơn. Như vậy, dùng cụm từ "ngưng đột ngột ICS dạng hít" để diễn dịch kết luận này có lẽ chưa thòa đáng. Dùng như vậy người đọc sẽ nghĩ người bệnh vào viện vì ngưng đột ngột sử dụng ICS nên câu hỏi khi hỏi bệnh sẽ là "Ông đã ngưng sử dụng ICS bao lâu rồi?", trong khi câu hỏi đáng lẽ ra phải hỏi là "ông sử dụng bao nhiêu ICS trong năm vừa qua?". Do đó, thông tin thu thập được sẽ sai và không phù hợp với kết luận từ nghiên cứu. Theo mình, có lẽ nên thay bằng cụm "ít sử dụng ICS dạng hít" thì sẽ hợp lý hơn.

Tham khảo:
GINA 2011: http://www.ginasthma.org/Guidelines/...resources.html
Risk of fatal and near-fatal asthma in relation to inhaled corticosteroid use: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1460737