Đây là bảng "mức độ kiểm soát hen" của sách Bài Giảng Lý Thuyết Lâm Sàng Nội, trang 198.


Các bạn chú ý chỗ khoang đỏ. Mình đọc hoài mà cũng không hiểu tại sao PEF hay FEV1) lại tính theo "<2 ngày/tuần". Tìm trong hướng dẫn của GINA 2011 thì có có bảng sau:


Trong GINA thì "<2 ngày/tuần" không có. Nội dung này của cột "không kiểm soát" nằm trong phần "3 hay hơn các đặc tính của phần hen kiểm soát một phần trong bất kỳ tuần nào". Như vậy thì có thể ở đây đã có lỗi đánh máy sai. Mong các bạn cùng xem lại để tránh sai sót.