Chức năng đông máu của gan:
Tổng hợp fibrinogen(I), prothrombin(II), proaccelerin(V), proconvetin(VII), antihemophily B(IX), stuart(X), yếu tố làm tiêu fibrin...

XN:
Thời gian Quick(tỷ lệ prothrombin- TP)
Fibrinogen HT
aPTT: thời gian đông máu nội sinh
TC ( Temps de coagulation) thời gian máu đông
TS ( Temps de saignement) thời gian máu chảy

Kết quả xét nghiệm gợi ý nguyên nhân:
1. TS bình thường, PT kéo dài, a.PTT tăng, Fibrinogen HT giảm:
- Thiếu yếu tố X, V
- Thiếu vitamin K
- Suy tế bào gan
- Antithrombine
2. TS bình thường, PT bình thường, aPTT tăng:
- Hemophilie