Vitamin K trong tự nhiên gồm 2 dạng là K1 và K2 đều là dẫn xuất của quinone: K1 (Phylloquinone) , K2 (Menaquinone) trong đó K2 có 2 type nhỏ được chú ý nhiều là Menaquinone 4 (MK-4) và Menaquinone 7 (MK-7)

cấu trúc hóa học Vitamin K1

Vitamin K1 có trong các loại rau xanh
Vitamin K2 đối với MK-4 có trong thịt trứng và sữa, còn MK-7 thì do vi khuẩn đường ruột tổng hợp 1 phần.
Hiện nay người ta đã tìm được sự liên quan giữa Escherichia coli trong việc tổng hợp vitamin K2

Cơ chế các bạn tham khảo thêm tại đây: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC207550/
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K