AST (Aspartate Transaminase), hay ASAT (Aspartate AminoTransferase), hay SGOT (Serum Glutamic oxaloacetic Transaminase) xúc tác phản ứng:
a) Aspartat + alpha-cetoglutarat --------> Glutamat + Oxaloacetat
được xúc tác bởi men AST chuyển nhóm amino từ aspartate sang alpha-ketoglutarate tạo thành sản phẩm là oxaloacetate và glutamate
b) Aspartat + alpha-cetoglutarat <-------- Glutamat + Oxaloacetat
được xúc tác bởi men SGOT chuyển nhóm amino từ glutamate sang oxaloacetate tạo thành sản phẩm là aspartate và alpha-ketoglutarate
2 men này xúc tác phản ứng thuận nghịch, tên gọi khác nhau là do sự chuyển nhóm amino trên 2 chất khác nhau

Tương tự như vậy
ALT (Alanine Transaminase), hay ALAT (Alanine AminoTransferase), hay SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)

a) Alanin + alpha-cetoglutarat ---------> Glutamat + Pyruvat
ALT là một men xúc tác trong phản ứng transamination, chuyển nhóm amino từ alanine sang alpha-ketoglutarate tạo thành sản phẩm là glutamate và pyruvate
b) Alanin + alpha-cetoglutarat <--------- Glutamat + Pyruvat
SGPT xúc tác cho phản ứng ngược lại, chuyển nhóm amino từ glutamate sang pyruvate tạo thành sản phẩm là alanine và alpha-ketoglutarate

AST, SGOT là 1 enzyme ở bào tương và ty thể, hiện diện ở tế bào gan, tim, cơ vân, thận, não và tụy. ----> AST tăng ---> Vỡ cả màng tế bào gan và ty thể

ALT hay SGPT là men trong bào tương, hiện diện chủ yếu ở tế bào gan, chỉ 1 số ít trong tế bào cơ vân và tim. -----> ALT tăng ---> vỡ màng tế bào gan.

Vì vậy sự tăng ALT đặc hiệu cho tổn thương tế bào gan hơn so với AST.