Thưa Admin,
Đọc cái tên chuyên mục, thấy đề RHM. Thiết nghĩ không biết tên chuyên mục này có nên viết tắt không?! Vì dân RHM thường nghĩ RHM là "touch the rectal" "Rờ Hậu Môn" là thuộc chuyên khoa hẹp khác, chứ không phải là Odonto-stomatology. Có nên chăng Viết luôn Răng Hàm Mặt hay Odonto-stomatology thì có lẽ hay hơn.

Thanks for reading.