Link ggdrive: https://drive.google.com/file/d/1eOPXBmwKwGz2DtjS1ydqaGECtBPav50P/view?usp=sharing

THYROID GLAND
(T3 _ T4)
Giải thích các câu hỏi:
Triiodothyronine (T3) khác thyroxine (T4) như...