PDA

View Full Version : Chủ đề Hypertension&/in renal diseasesadmin
30-10-11, 11:14 PM
Đây là chủ đề rất khó và rất rộng. Các bạn phải đọc nhiều:
1. http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/highblood/ (http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/highblood/)
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertensive_nephropathy (http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertensive_nephropathy)
3. http://www.medicinenet.com/kidney_di...ed/article.htm (http://www.medicinenet.com/kidney_disease_hypertension-related/article.htm)
4. http://www.webmd.com/hypertension-hi...kidney-disease (http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/hypertension-related-kidney-disease)
5. http://www.kidneyatlas.org/book3/adk3-02.QXD.pdf (http://www.kidneyatlas.org/book3/adk3-02.QXD.pdf)
6. http://hyper.ahajournals.org/content/47/3/502.abstract (http://hyper.ahajournals.org/content/47/3/502.abstract)
7. http://www.healthline.com/galeconten...hypertension-1 (http://www.healthline.com/galecontent/renal-failure-due-to-hypertension-1)
8. http://www.igan.ca/id69.htm (http://www.igan.ca/id69.htm)