PDA

View Full Version : Hình ảnh Các Tổn Thương ở Daunknown
03-06-09, 05:07 AM
lichenification
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/Lich431531.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/Lich442532.jpg
papule
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/papu331431.gif
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/papu431431.jpg

unknown
03-06-09, 05:08 AM
macule
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/macu986986.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/macu664764.png
nodule
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/nodu197298.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/nodu431531.jpg

unknown
03-06-09, 05:09 AM
cyst
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/Come764864.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/myxo118218.jpg
wheal
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/Whea553643.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/whea764864.jpg

unknown
03-06-09, 05:09 AM
vesicle
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/vesi875976.jpg
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/vesi986187.bmp
atrophy
http://chiase.anhso.net/as/09/06/03/atro653653.jpg