PDA

View Full Version : Đánh giá tri giác - người lớn glasgov, trẻ em glasgov. blantyre, AVPUlethehien
06-05-11, 11:25 AM
http://i2.photobucket.com/albums/y27/thanhluan82/BAI%20GIANG%20NHI%20KHOA/SNAG-0000.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y27/thanhluan82/BAI%20GIANG%20NHI%20KHOA/SNAG-0001.jpg
AVPU
Alert: Tỉnh hoàn toàn
Voice: Đáp ứng với tiếng nói
Pain: Đáp ứng với kích thích đau
Unresponsive: 0 đáp ứng gì...